ایلام بیدار09:22 - 1400/06/15

شعر کردی در رثای حاج قاسم (2)/ شاعر: فرهاد شاهمرادیان

شعر کردی در رثای حاج قاسم (2)/ شاعر: فرهاد شاهمرادیان