کد مطلب: 36673
تاریخ انتشار : 1398-04-20 09:28
21 تیرماه در تقویم رسمی کشورمان بعنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است روزی که اهمیت ان بر کسی پوشیده نیست.

گروه دین و مذهب ایلام بیدار:: فردا در تقویم رسمی کشورمان بعنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است روزی که اهمیت ان بر کسی پوشیده نیست بطوریکه در ادیان مختلف بخصوص در دین مبین اسلام و نیز روایات و احادیث به آن اشاره های زیادی شده است.

فلسفه وجوب حجاب برای زنان، وجود تفاوتهای فیزیکی و روحی میان زن و مرد می باشد. در حقیقت حجاب باعث تقویت شخصیت زنان شده و جایگاه آنان را در جامعه ارتقا می بخشد، طوریکه جامعه با بانوان محجبه بعنوان یک انسان شایسته و نمونه برخورد می نماید.

حجاب میراث و سنت باستانی ایرانیان در طول تاریخ بوده است و این روند همچنان ادامه داشته و دارد و علیرغم فراگیری حجاب در سایر نقاط دنیا و احساس خطر غربی ها از این موضوع باعث شده تا علیرغم شعار آزادی بیان به حجاب ستیزی رو آورده و در عمل ذات زن ستیز و خشونت ذاتی تمدن غرب علیه زن را در این ماجرا نشان دهند.

برای همین منظور با خانم بیرانوند، دکترای تعلیم و تربیت و از نخبگان محجبه ایلامی به گفتگو نشستیم. وی که از فعالان عرصه عفاف و حجاب هم به شمار می آید در گفتگو با ما با اشاره به اهمیت این مقوله می گوید: حجاب پیش از آنکه حقی فردی خانوادگی و اجتماعی باشد، حقی الهی است و رعایت آن در اصل نشانه امانت داری انسان در ارتباط با موهبت هایی است که خداوند در آغاز پیدایش بشر برای حضرت آدم و حوا به ودیعه فرستاده است.

وی معتقد است: زنان و مردان تحت رعایت حجاب درونی و ظاهری حجاب اندیشیده شده از بالندگی و آرامش بیشتری برخوردار بوده و از حقوق فردی و اجتماعی بیشتری هم بهره مند می شوند.

ادامه مصاحبه ایلام بیدار با دکترای تعلیم و تربیت و از نخبگان محجبه ایلامی را در زیر با هم می خوانیم.

ایلام بیدار:: بفرمایید آیا حجاب حقی فردی است یا تکلیفی و دینی؟

حجاب یکی از بارزترین شاخصه های حیا است که انسان عفیف را از غیرعفیف متمایز می کند، البته حجاب زمانی ارزشمند است که به باور درآمده باشد و زمانی این باور به عمل می نشیند و در زندگی و تجربه انسان نمود پیدا می کند که برای آن دلایل و سواد کافی فراهم شده باشد.

حجاب پیش از آنکه حقی فردی خانوادگی و اجتماعی باشد، حقی الهی است و رعایت آن در اصل نشانه امانت داری انسان در ارتباط با محبت هایی است که خداوند در آغاز پیدایش بشر برای حضرت آدم و حوا به ودیعه فرستاده است؛ آنجا که در حدیث قدسی آمده است که خداوند آدم و حوا را آفرید و خلقت آنها را تمام کرد سپس به جبرئیل فرمود تا از جانب او هدیه برای آن دو ببرد هدیه‌ای که شامل عقل، حیا و دین بود. سپس به جبرئیل امر فرمود که البته آدم و حوا تنها می توانند یکی از این سه را انتخاب نموده و برگزینند یا عقل یا حیا و یا دین را. جبرئیل هدیه های گرانبها را به نزد آن دو آورد و فرمان خداوند را جاری ساخت،  آدم و حوا در انتخاب طلایی خود عقل را برگزیدند و چنین می‌نمود که حیا و دین باید برگردند اما در کمال تعجب "حیا" و "دین" بیان داشتند که ما بدون عقل هیچ وجودی از خود نداریم و از جانب خداوند ملزم هستیم که هر کجا عقل باشد ما هم او را همراهی کنیم و چنین شد که آدم و حوا به زنیت عقل و حیا و دین آراسته شدند.

این حدیث قدسی به روشنی آشکار می سازد که حیا در انسان امری فطری و موهبتی الهی است که سرچشمه عفت و پاکی و حجاب و دیگر آراستگی های اخلاقی انسان است و توجه به آن موجبات آرامش روحی و روانی زن و مرد را فراهم می کند.

ایلام بیدار:: آیا داشتن حجاب فرد را در برقراری ارتباط موثر و سالم می کند؟

آنچه مسلم است حجاب به معنای دور ماندن از فعالیت‌های اجتماعی گوشه نشینی و قطع ارتباط با جامعه نیست، زیرا هیچ عقل سلیمی این را نمی پسندد که فردی امکان برقراری ارتباط موثر سالم را با همنوعان و اطرافیان خود داشته باشد اما خود را از این دارایی محروم ساخته و بر تمام منافع آن چشم بپوشاند؛ از سوی دیگر حجاب به منزله ژنده پوشی، ژولیدگی و آشفتگی ظاهری در هنگام حضور در صحنه های مختلف اجتماعی نیست، زیرا حس زیبایی دوستی که سرچشمه انواع هنرها در زندگی بشری است یکی از مهم ترین و اصلی ترین گرایش های فطری انسان است.

ترقی بیشتر فرد با داشتن حجاب

بنابراین آنچه با عنوان حجاب تحت مقوله عفت مطرح می گردد نوعی باور منطقی و معقول است که فرد را از خود آرایی و خودنمایی به قصد تحریک و تهییج به وسیله آشکار ساختن زینت های ظاهری و باطنی در محافل اجتماعی باز می دارد، چنانکه خداوند در قرآن نیز چنین فرموده است.

لذا چنین است که حجاب در تعریف دقیق و صادق زمانی به کار می‌رود که تحت اضلاع سه گانه مثلث عفت در  گفتار، عفت در افکار و عفت در رفتار جای گرفته و موجبات رشد و تعالی هرچه بیشتر فردی و اجتماعی را فراهم می‌سازد.

آنچه مشخص مسلم است زنان و مردان تحت رعایت حجاب درونی و ظاهری "حجاب اندیشیده شده" از بالندگی و آرامش بیشتری برخوردار بوده و از حقوق فردی و اجتماعی بیشتری هم بهره مند می شوند.

ایلام بیدار:: چرا غربی ها علیرغم شعار ازادی بیان اما رفتاری منفعلانه در قبال حجاب دارند؟

آنچه امروزه دنیای غرب تحت لوای شعارهای تبلیغاتی خود همچون آزادی حقوق بشر و به‌تبع حقوق زنان و مردان مطرح می دارد به جای آنکه به درمان زخم های جوامع خود بپردازد در پی ریشه زنی و نادیده گرفتن حقوق آنان و تضعیف هر چه بیشتر جایگاه زنان و مردان جوامع خود است، چرا که اگر این شعارهای تبلیغاتی غربی ها از جمله شعار آزادی زنان به معنای واقعی و معقول خود بود، میوه ای جز حکمت و اخلاق نمی پروراند.

اما آنچه تحقیر برانگیز است این است که چگونه دنیای غرب با وجود علم کردن آزادی از حکمت و اخلاق می گریزد و مردمان خود را هر روز بیشتر و بیشتر در دنیای تک بعدی خود ساخته اش فرو می‌برد، آزادی خود ساخته امروزی ها بر همه خوبی‌ها و دانایی ها تاخته و جز نادانی چیزی نمی آفریند. همان سوال شما که باید گفت: آزادی زمانی که از معنای واقعی خود یعنی "در پرتو عقلانیت بودن" دور گشت در قالبی کاملا مجازی و رادیکال جنگی ویرانگر علیه استانداردهای اخلاقی به وجود آورده غافل از اینکه این یکه تازی، خود عملی افراطی است که عقل و آزادی عقلانی هرگز آن را نمی پذیرد.

مرگ ارزش ها و برهنگی هدف غرب در قبال حجاب

امروزه حقیقت ها تغییری نیافته بلکه این مردمان زمان ها هستند که خود را نابینا کرده ابتدا چشمان خود را بر روی اخلاقیات و سپس بر روی عقل بسته و تنها تفوق مادی را در محور قرار می دهند و با منفعت طلبی های فردی و خودخواهانه خود مرگ ارزش ها را دامن میزنند.

ارزش ها در هر زمانه ای خود به خود ایجاد نمی گردد بلکه نتیجه خواست و اراده انسان‌هاست اگر این اراده تضعیف گردد و مردمان بی هدف حرکت کنند مسیر حرکت نیز سیر نزولی پیدا می‌کنند و از یک جامعه ارزشی مدار به یک جامعه سطحی گرا تغییر جهت می دهند.

پرواضح است این نوع آزادی با پوشش تبلیغاتی غربی خود که امروزه دنیا را به سمت برهنگی می خواند نه تنها گم شده دلخواه زنان و مردان جامعه امروزی نیست بلکه راه رفته بسیاری از جوامع عصر حاضر است که فریب رنگ و لعاب چنین تبلیغاتی خورده تا جایی که تمام داشته های انسانی و اخلاقی خود را به حراج گذاشته و بعد از رسیدن به پوچی اکنون با شناختی که از ماهیت چنین نیرنگ هایی به قیمت گزاف به دست آورده اند، بعد از این که نه تنها به ساحل آرامش نرسیدند حتی اندک آرامش داشته خود را نیز به بهای از دست دادن معنویت و اخلاق و با برهنگی و به پوچی رسیدن فرزندان و خانواده های خود از دست دادند، اکنون به دنبال راهی برای رهایی و بازگشت به ارزشهای مادی و معنوی شان می گردند، تا جایی که در غرب خیلی از صاحبان اندیشه و خرد "قرن ۲۱" را قرن بازگشت به معنویت نامیدند و این جای تاسف است که اگر امروز مردمان تمدن بزرگی همچون ایران هرچند تعدادی اندک، تمایلی به راه رفته و شکست خورده غرب نشان می‌دهند، آنجا که استاد مطهری زیبا بیان می دارد که "در شگفتم که چگونه دنیای شرق در شگفتی چیزی هستند که غرب در خواری آن به سر می برد".

حجاب جزو اولین خواسته های بشری

در بخش پایانی حجاب جزو اولین خواسته های بشری به حساب می‌آید و بی دلیل نیست که اگر در سطح نیازهای اولیه انسانی مطابق با هرم نیازهای مزلو روانشناس انسانگرای غربی مطرح کنیم: نیازهایی چون نیاز به خوراک پوشاک مسکن و ...

انسان از زمانی که بوده تاکنون نیاز به پوشاک را در خود ضروری یافته و به دنبال تامین آن بوده است لذا بی جهت نیست خداوند برای تأدیب آدم و حوا، آن دو را به برهنگی تهدید کرد و آنچه که در سوره اعراف آیه ۲۱ نیز به آن اشاره شده است و هنگامی که از آن درخت چشیدند، بدنشان نمایان شد و هر دو دست به کار چسباندن برگ درختان به خود شدند و ....

 

انتهای پیام/س

دیدگاه‌ها

ضمن تشکر و قدردانی از صحبت های مفید سرکار خانم بیرانوند ، جا داره از پایگاه خبری ایلام بیدار بخاطر انتخاب شایسته ایشان بعنوان بانوی نمونه محجبه و درج مطالب ایشون در سایت خبری تشکر و قدر دانی کنم چرا که این امر نقطه امیدی هست برای دیگر بانوان این مرز و بوم و امیدوارم استانم پر باشه از چنین بانوان نمونه و برجسته ای که با حفظ عفت و حجاب خودشون تونستن به قله موفقیت در جامعه برسن تا ثابت کنن حجاب محدودیت نمیاره ولی ای کاش در ابتدای صحبهاشون نظرشون درد مورد نوع و میزان پوشش بیان می کردند تا خدای ناکرده جای ابهام و سوتعبیری بوجود نمی آمد. سپاس بیکران. و من الله توفیق

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب