یک فعال سیاسی در گفتگو با ایلام بیدار:
نقشه راه گام دوم انقلاب زمینه ساز تمدن نوین اسلامی است
کد مطلب: 35769
تاریخ انتشار : 1397-12-27 07:10
یک فعال سیاسی گفت: رهبرعالم انقلاب نقشه ادامه راه درمسیرزمینه سازی تمدن نوین اسلامی درقالب بیانیه گام دوم انقلاب ترسیم نموده اند.

"مرتضی جعفری"، فعال سیاسی در گفتگو با ایلام بیدار با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: نقشه راه گام دوم انقلاب برای رسیدن به هرنقطه ومسیری نیازبه یک نقشه راهی ونقشه خوانی است،اکنون درمسیرپرپیچ وخم انقلاب ۵۷که به سال چهلم خودرسیده است،رهبرعالم انقلاب نقشه ادامه راه درمسیرزمینه سازی تمدن نوین اسلامی درقالب بیانیه گام دوم انقلاب ترسیم نموده اند.

وی با اشاره به اینکه باتوجه به اهمیت موضوع نکاتی چندازاین نقشه راه موردکنکاش قرارداده باشدکه چراغ راهمان باشد افزود: نکته اول درمسیررسیدن به هرهدفی نیازبه صبروشکیبایی برمشکلات ومصائب است ودراین مسیرانقلاب بقول سیدشهیداهل قلم آوینی(آرمانخواهی انسان مستلزم صبربررنج هاست)بله براستی بدون صبروتحمل سختی هانمیتوان به فتح رسید،به همین جهت رهبرانقلاب اسلامی طول مسیرایجادتمدن نوین انقلاب اسلامی رادربیانات گذشته خودعنوان کرده اندکه پس ازتشکیل نظام اسلامی ودرادامه دولت اسلامی وجامعه اسلامی ودرنهایت به (ایجادتمدن نوین اسلامی)ان شاءالله درگام دوم انقلاب برسد.

جعفری ادامه داد: نکته دوم وحائزاهمیت دراین بیانیه به نخستین وریشه ای ترین جهاداشاره فرمودن که امیدونگاه خوش بینانه به آینده است،درصورتی که دشمن قسم خورده انقلاب درفضای وحقیقی به تکاپوافتاده که مردم روازادامه مسیرانقلاب خسته وباالقای یاس وناامیدی انقلاب اسلامی راناکارآمدنشان دهدوبه این جهت رهبری ایجادامیدرا(جهاد)خوانده اند.

وی افزود: نکته بعدی وکلیدی این نقشه راه کلیدواژه جوان که بسیارتکرارونمودپیداکرده است دراین بیانیه پرتکرارترین واژه جوانان است گویی که باراعظم مسولیت این بیانیه رودوش جوانان سنگینی میکندواین افتخاری است برای جوانان این انقلاب که رهبرآنان به آنهانگاه نافذوویژه داردوحجت رابرای مسولین درپرداختن مسولیت هاومدیریت هارا تمام کردوبااعتمادهرچه بیشتربه جوانان گام بردارند.

این فعال سیاسی اظهار کرد: نکته بعدی که دراین(نقشه راه)به چشم میخورددربیان توصیه های هفت گانه رهبری به مقوله(سبک زندگی)می رسیم که طی چندین سال گذشته دشمن باتهاجم فرهنگ غرب درتلاش بوده که باتغییرنگرش درسبک ورفتارزندگی جامعه اسلامی اون راآموزه های اصیل اسلامی خوددورکند.که دراین مسیرمانندسایرنقشه های خودنتوانسته دشمن به اهداف خوددرانحراف خانواده ها وجوانان برسد.

جعفری در پایان یادآور شد: ودرپایان امیدواریم باسرلوحه قراردادن به این بیانات زمینه سازایجادتمدن نوین اسلامی وهمچنین ان شاءالله ظهورمنجی عالم بشریت باشیم وبارهبرانقلاب بیعت مجددبسته وپای عهدخویش هستیم.

 

انتهای پیام/س

 

برگزیده سایت

جاده های استان در انتظار ترافیک های چند کیلومتری؛
هشدار فرمانده هوافضای سپاه در گفتگوی اختصاصی با ایلام بیدار:

تازه ترین مطالب

پربیننده ترین مطالب